Uralle Oy:n tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterin rekisterinpitäjä on Uralle Oy (y-tunnus 2932529-8). Rekisteriasioissa yhteyshenkilönä toimii:

  Markus Niva
  Uralle Oy
  Muurarintie 9 a 5
  40520, Jyväskylä
  Puhelin: 044 574 4271
  Sähköposti: markus(a)uralle.fi
      

2. REKISTERIN NIMI

Rekisterin nimi on Uralle Oy:n yhteystietorekisteri.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen luomiseen, hoitamiseen ja ylläpitoon. Tämän mukaisesti henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän tarjoamien tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, myyntiin, hallintaan, toteutukseen ja laskutukseen sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Henkilötietoja ei käsitellä automaattisen päätöksenteon keinoin. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

4. KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset perusteet:

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka syntyy, kun rekisteröity lataa, asentaa ja/tai muutoin käyttää rekisterinpitäjän tuotetta tai palvelua, tai rekisterinpitäjän asiakkaan tai palveluntuottajan tuotetta tai palvelua, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ (KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIETORYHMÄT)

Rekisterin sisältää kunkin rekisteröidyn osalta tarkoituksenmukaisiksi katsotut seuraavat henkilötiedot: (4)1 (a) Rekisterinpitäjän tuotteita ja/tai palveluita ostavien ja/tai käyttävien asiakkaiden ja/tai näiden edustajien tai muiden henkilöiden yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite;

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään perustuen rekisteröidyn omaan ilmoitukseen puhelimitse, internetissä, sähköpostitse tai muulla tavalla. Rekisterinpitäjän rekisteröidyltä keräämien kohdan 5 alakohdissa a kuvattujen henkilötietojen antaminen rekisterinpitäjälle on alakohtien mukaisten toimenpiteiden ja sopimusten edellyttämä vaatimus, sillä tällaisten tietojen kerääminen on edellytyksenä rekisterinpitäjän niiden tarjoamiselle ja/tai toteuttamiselle. Nämä henkilötiedot rekisteröidyn on annettava rekisterinpitäjälle ennen kuin tai samassa yhteydessä kun rekisteröity lataa, asentaa tai alkaa muutoin käyttää alakohtiin liittyviä tuotteita tai palveluita, ja tällaisten henkilötietojen antamatta jättäminen mahdollisesti vaikuttaa alakohtiin liittyvien sopimusten syntymiseen rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välille ja rekisterinpitäjän mahdollisuuksiin toteuttaa niihin liittyvät velvoitteensa.

7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Lisäksi joka tapauksessa henkilötietoja säilytetään mahdollisen lakisääteisen säilytysajan mukaisesti. Tämän mukaisesti rekisterin henkilötietoja säilytetään seuraavasti:

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

8. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT (VASTAANOTTAJARYHMÄT) SEKÄ TIETOJEN

SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET Rekisterin tietoja käytetään vain yhtiön sisällä tarkoituksenmukaisissa tilanteissa eikä niitä luovuteta koskaan yhtiön ulkopuolelle. 2(4)

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Palvelimista vastaa Lunta Labs Oy. Palvelimien ylläpitäjä vastaa omalta osaltaan palvelimilla olevien tietojen turvallisuudesta. Sivusto on suojattu myös HTTPS-suojauksella, mikä salaa liikenteen palvelimen ja selaimen välillä. Tietokantoihin ja järjestelmiin pääsyyn sekä rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne rekisterinpitäjän tai tämän puolesta ja lukuun toimivien alihankkijoiden työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä rekisterin sisältämiä tietoja. Kullakin rekisteriä käyttävällä käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin.

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet: