Uralle.fi käyttöehdot

Voimassaolo

Nämä käyttöehdot astuvat voimaan 03.06.2020.

Uralle.fi -palvelu

Uralle.fi -verkkopalvelu on internetissä toimiva palvelualusta, joka tarjoaa ammattikorkeakouluopiskelijalle mahdollisuuden hakea opinnäytetyötoimeksiantoa. Yrityksille sivusto tarjoaa mahdollisuuden löytää sopivan opiskelijan avoimeen hakuun Uralle.fi ylläpitäjien avulla. Opiskelijat ovat oikeutettuja asiakasyrityksen maksamaan palkkioon työn valmistuttua arvosanan mukaisesti.

Uralle.fi kuitenkin edellyttää, että palvelua käyttävät asiakasyritykset sitoutuvat noudattamaan palvelun käytössä, työtarjouksissaan ja toimeksiannoissaan Suomen lainsäädäntöä.

Sivustolla sovelletaan alla olevia käyttöehtoja. Rekisteröitymisen ja palvelun käytön ehtoina on käyttöehtojen hyväksyminen.

Uralle.fi pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtoja. Kaikista käyttöehtoihin liittyvistä muutoksista ja rajoituksista informoidaan aina käyttäjiä. Kuitenkin kaikki sellaiset muutokset, jotka voidaan nähdä selkeästi parantavan sivuston käyttäjien etuja, voidaan edellä mainitusta huolimatta saattaa voimaan ilman erillistä suostumusta.

Mikäli sivuston käyttäjä ei hyväksy uusia ehtoja, on hänellä oikeus purkaa sopimus Uralle.fi -palvelun kanssa. Mikäli käyttäjä käyttää sivustoa käyttöehtojen voimaantulon jälkeen, käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutokset.

Henkilötietolain mukainen tietojen käsittely

Uralle.fi -palvelun käyttö edellyttää palveluntarjoajalta (Uralle.fi) henkilötietojen käsittelyä. Palveluntarjoaja on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi voimassaolevien lakien ja asetusten mukaisesti.

Hyväksymällä nämä käyttöehdot annat Uralle.fi -palvelulle luvan käsitellä palvelussa keräämiään henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja henkilötietolain mukaisesti. Tarkemmat tiedot kerättävistä henkilötiedoista, niiden käyttötarkoituksista ja suojauksesta löydät palvelun rekisteriselosteesta.

Luottamuksellisuus ja ehdot

Näiden käyttöehtojen perusteella palvelun eri osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toiselta osapuolelta saadut liikesalaisuudet, tiedot tai aineistot, jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai jotka on muutoin ymmärrettävä luottamuksellisina. Lisäksi he sitoutuvat olemaan käyttämättä niitä muihin kuin tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Lisäksi osapuolet vastaavat siitä, että kunkin tahon työntekijät tai henkilöstö sitoutuu noudattamaan vastaavanlaista luottamuksellisuutta ja huolellisuutta tietojen käsittelyssä.

Immateriaalioikeudet ja tietojen käyttö

Uralle.fi -sivuston omistamat julkaisut, logot tai muu sisältö on Uralle.fi -palvelun yksinomaista omaisuutta. Niiden käyttöön palvelun ulkopuolella mihin tahansa muuhun tarkoitukseen tulee kysyä palvelun omistajilta kirjallinen lupa. Sivustolla voidaan lisäksi julkaista yhteistyökumppaneiden tarjoamaa sisältöä ja materiaalia ja nämä ovat sisällön tuottajan yksinomaista omaisuutta.

Sivustolla julkaistun sisällön käyttö tai muokkaaminen vastoin sivuston alkuperäistä tarkoitusta on kiellettyä.

Opiskelijan liittyminen palveluun

Opiskelijan tulee rekisteröityä Uralle.fi -palveluun luodakseen oman hakijaprofiilin yritysten löydettäväksi. Rekisteröitymisen yhteydessä opiskelija tulee hyväksyä käyttöehdot, jonka jälkeen opiskelija saa käyttöönsä käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten.

Suomen rikoslain mukaan toisena henkilönä esiintyminen tai väärän henkilöllisyyden käyttäminen on rikos, ja siitä ilmoitetaan aina poliisille tunnuksen sulkemisen lisäksi. Myös muista käyttöehtojen rikkomisesta voi seurata tunnusten sulkeminen.

Opiskelijan ehdot ja vastuu

Opiskelija on vastuussa palveluun lisäämästään sisällöstä, niiden tekijänoikeuksista sekä soveltuvuudesta käyttöehtoihin. Opiskelija vastaa myös kaikesta ilmoittamansa tiedon ja sisällön oikeellisuudesta koskien esimerkiksi pätevyyksiä, todistuksia yms.. Opiskelija ei saa markkinoida tai mainostaa kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita oman profiilinsa välityksellä.

Opiskelija hyväksyy, että Uralle.fi voi välittää opiskelijan tietoja toimeksiantajalle palvelun käyttöehtoja, yksityisyydensuojaa, yleisiä sopimusehtoja ja Suomen lakia noudattaen. Opiskelija myös hyväksyy, että Uralle.fi voi kerätä tietoa palvelun käyttäjistä ja sen kautta työllistyneistä opiskelijoista ja käyttää sitä palvelun kehittämiseen ja markkinointiin. Ikäraja palveluun on 18 vuotta.

Palkkion maksaminen

Opiskelija on oikeutettu saamaan tehdystä työstä arvosanan mukainen palkkio asiakasyrityksen kokeman arvon mukaan.

Palkkio opiskelijalle maksetaan opinnäytetyön valmistuttua määräajassa. Laskutettava summa määräytyy toimeksiantajan arvion mukaan, ei oppilaitoksen. (ks. taulukko) Arviossa otetaan huomioon toimeksiantajan kokema arvo opinnäytetyöstä. Palkkio sisältää opiskelijalle siirrettävän summan, sekä palkanmaksusta aiheutuvat kulut. Palkkion opiskelijalle maksaa aina lähtökohtaisesti Uralle Oy. Mikäli toimeksiantaja haluaa itse maksaa palkkion, on siitä sovittava erikseen sopimuksentekohetkellä.

Yrityksen (toimeksiantaja) liittyminen palveluun

Asiakasyrityksen toimeksiannon liittäminen palveluun edellyttää Uralle Oy tarjouksen ja sopimusehtojen hyväksymistä.

Uralle.fi ylläpito tuottaa yhdessä asiakkaan kanssa materiaalit toimeksiantojen hakuprosesseihin. Vain Uralle.fi ylläpito pääsee luomaan ja muokkaamaan asiakasyrityksen hakuilmoitusta yhdessä sovituilla toimenpiteillä.

Suomen rikoslain mukaan toisena henkilönä tai yrityksenä esiintyminen tai väärän henkilöllisyyden käyttäminen on rikos, ja siitä ilmoitetaan aina poliisille tunnuksen sulkemisen lisäksi. Myös muista käyttöehtojen rikkomisesta voi seurata toimeksiannon poistaminen.

Uralle.fi edellyttää, että palvelua käyttävät yritykset sitoutuvat noudattamaan palvelun käytössä, työtarjouksissaan ja toimeksiannoissaan Suomen lainsäädäntöä. Yrityskäyttäjäksi ilmoittautuminen vaatii normaalin rekisteröitymisprosessin lisäksi aktiivisen y-tunnuksen ja voimassaolevien yhteystietojen antamisen Uralle.fi ylläpidolle.

Uralle.fi -palvelu pidättää oikeuden päättää milloin ilmoitus luetaan yritysilmoitukseksi.

Asiakasyrityksen ehdot ja vastuu

Asiakasyritys vastaa, että se ei väärinkäytä, jälleenmyy, luovuta eteenpäin tai hyödynnä muuten kaupallisesti opiskelijoiden palvelussa antamia henkilötietoja. Asiakasyritys on velvollinen noudattamaan tarjouksen liitteenä olevaa yleistä sopimusehtoa.

Asiakasyritys hyväksyy, että Uralle.fi voi kerätä tietoa palvelun kautta työllistyneistä opiskeljoista ja käyttää sitä palvelun kehittämiseen ja markkinointiin.

Työnantaja hyväksyy normaaleista käyttöehdoista poikkeavat sopimuksen ja palvelun erityisehdot rekisteröityessään palveluun.

Hinnoittelu, maksuehdot ja maksaminen

Palveluun liittyneet asiakasyritykset maksavat käyttämistään palveluistaan voimassaolevan tarjouksen mukaisesti. Lisäpalvelut tilataan aina erikseen ja sopimus syntyy, kun palvelun käyttäjä hyväksyy käyttöehtojen lisäksi lisäpalvelun ehdot ja suorittaa siihen liittyvän maksun.

Uralle.fi voi muuttaa yhdessä asiakasyrityksen kanssa tarjoamiensa palveluiden hintaa, hinnoitteluperusteita, palvelukuvauksia sekä käyttöehtoja.. Mikäli asiakasyritys ei hyväksy esitettyä muutosta, on hänellä oikeus irtisanoa sopimus Uralle.fi palvelun kanssa.

Viivästyskorko määräytyy kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaan. Hinnat ovat eritelty verottomina ja/tai verollisina kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron (ALV) mukaan.

Uralle.fi -palvelussa maksaminen tapahtuu ensisijaisesti laskulla.

Väärinkäyttö ja käyttäytymissäännöt

Uralle.fi -palvelun käyttö on tarkoitettu ainoastaan opinnäytetyötoimeksiantojen välittämiseen asiakasyritykseltä ammattikorkeakoulu opiskelijalle. Muu toiminta palvelussa ja sivustolla ei ole sallittua, ellei asiasta ole toisin sovittu.

Uralle.fi ei ota vastuuta sivustolla tapahtuvista opiskelijan, asiakasyrityksen tai muun kolmannen osapuolen suorittamista väärinkäytöksistä tai lain rikkomisista. Jos palvelun käyttäjät esittävät vahingonkorvausvaatimuksia toisiaan kohtaan, tulee heidän varmistaa, että Uralle.fi jää korvausvaatimusten ulkopuolelle. Sivuston käyttöehtoja rikkovien tai muutoin väärinkäytöksiin osallistuneiden tahojen tulee vahingon toteutuessa korvata kaikki Uralle.fi -palvelulle aiheutuneet suorat ja epäsuorat taloudelliset vahingot sekä muut vahingot täysimääräisinä.

Uralle.fi pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa poistaa tai olla julkaisematta sellaisia ilmoituksia, joihin Uralle.fi - palvelun tietojen mukaan liittyy millään tavoin tai voi liittyä mitä tahansa oikeudellisia epäselvyyksiä. Uralle.fi ei myöskään ole vastuussa, jos myöhemmin ilmenee oikeudellisten epäselvyyksien olleen perusteettomia.

Edellä mainitun lisäksi Uralle.fi pidättää oikeuden poistaa tai olla julkaisematta sellaista sisältöä, jonka se katsoo olevan palvelun ja käyttöehtojen kannalta epäsoveliasta.

Uralle.fi -palvelu tai sen yhteistyökumppanit eivät myöskään vastaa mistään vahingoista, jotka voivat aiheutua sivuston käyttäjälle (opiskelija, asiakasyritys, yhteistyökumppani) ilmoituksen sisällöstä, sen virheellisyydestä, muusta epäsoveliaasta tai näiden käyttöehtojen vastaisesta käytöstä.

Uralle.fi yleiset käyttäytymissäännöt

Palvelun käyttäjien tulee noudattaa Suomen lakeja ja asetuksia. Palvelun käyttäjät eivät saa hyödyntää sivustolla jaettua sisältöä muuhun kuin toimeksiantojen edistämiseen.

Palvelusta löytyviä luonnollisen henkilön yhteystietoja ei saa hyödyntää mihinkään markkinointitarkoituksiin ilman henkilön nimenomaista suostumusta.

Palvelun käyttäjät eivät saa spämmätä, herjata, uhkailla, kiusata tai muuten vahingoittaa muita käyttäjiä tai osapuolia tai muutoin rikkoa heidän oikeuksiaan.

Palvelun käyttäjät eivät saa väärinkäyttää palvelussa olevaa tietoa, myydä eteenpäin sitä tai käyttää muutoin kaupallisiin tarkoituksiin ilman lupaa tai erillistä sopimusta.

Palvelun käyttäjät eivät saa tuottaa vahinkoa tai muutoin häiritä sen toimintaa.

Palvelun käyttäjät eivät saa ladata sivustolta tietoa, lähettää tai saattaa tiedoksi sivustoille, jotka edistävät tai kannustavat lainvastaisuuteen tai muutoin toimivat vastoin yleisiä sääntöjä tai asetuksia.

Palvelusta löytyvää sisältöä ei saa myöskään saattaa sellaisille sivustoille, joiden tarkoitusperät eivät tue positiivista henkilöbrändiä.

Vahinkojen korjaaminen ja vastuun rajoitus

Uralle.fi -palvelun käyttäjä vastaa kaikista niistä seurauksista, joita voi syntyä näiden käyttöehtojen rikkomisesta (kulut, kustannukset, menetykset, välilliset ja välittömät vahingot) tai muuten virheellisestä palvelun käytöstä.

Jos vahinkoja syntyy, tulee eri osapuolten korvata toiselle osapuolelle sopimusrikkomuksesta aiheuttamansa välittömät vahingot. Korvaustilanteissa Uralle.fi -palvelun korvausvelvollisuus toista osapuolta kohtaan on kuitenkin enimmillään palvelusta maksettu summa.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeudelliset epäselvyydet

Uralle.fi -palvelu pyrkii ratkaisemaan kaikki erimielisyydet ja epäselvyydet ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyydet eivät ratkea neuvottelulla, kuluttajalla on oikeus saattaa asia Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Mikäli edellä mainitut toimenpiteet eivät tuota tulosta, ratkaistaan erimielisyydet Jyväskylän käräjäoikeudessa.

Vastuunapauslauseke ja force majeure

Uralle.fi -palvelu ei vastaa, että sen tarjoama palvelu toimii virheettä ja ilman käyttökatkoja. Jos teknisiä ongelmia ilmenee, vahinkojen korvausvastuun maksimimäärä rajoittuu ilmoituksesta maksettuun hintaan.

Mikäli jokin ylivoimainen este (force majeure) estää palvelun toimimisen, siihen liittyvien osien suorittamisen tai muuten kohtuuttomasti haittaa sitä, vapautuu Uralle.fi -palvelu (ellei toisin ole sovittu) sen suorittamiseen liittyvistä velvoitteista.

Force majeure: tulipalo, maanjäristys, tulva, räjähdys, lakko tai muu työnseisaus, viranomaisen määräys, energian toimituksessa ilmenevä häiriö, raaka-aina- tai muu tarvikepula, sota, ulkopuolisen aiheuttama tai ulkopuolisesta johtuva kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriö tai jokin muu sellainen syy, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole voitu kohtuudella varautua ennalta.

Mikäli ylivoimainen este toteutuu, ilmoittaa Uralle.fi käyttäjiään esteestä suorinta mahdollista informaatiokanavaa hyödyntäen heti kuin mahdollista (ensisijaisesti palvelun etusivu tai sähköposti). Jos este kestää kohtuuttoman kauan (yli 1kk), voi palvelun käyttäjä purkaa sopimuksen Uralle.fi -palvelun kanssa välittömästi.

Sopimuksen purkaminen

Uralle.fi -palvelun opiskelijakäyttäjä voi purkaa sopimuksensa poistamalla tunnuksensa ja profiilinsa. Asiakasyritys ottaa yhteyttä Uralle.fi ylläpitoon toimeksiannon poistamiseks, jos ehdot niin edellyttävät.